Treeningrühma kodukord

Treeningrühma kodukord

JK Kuusalu Kalevi kodukord

1. Treeningrühmaga liitumine ja lahkumine

1.1. Pärast testaega (jooksev kalendrikuu) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda
klubi treeninggrupiga või soovib loobuda.
1.2. Liitumiseks tuleb täita vorm kodulehele või võtta klubiga ühendust (vt konktaktid).
1.3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist kuumaksu klubi arvelduskontole.
1.4. Kuumaks on püsimaks, mida tuleb tasuda 12 kuul aastas.
1.5.  Kuumaks kuulub tasumisele ka juhul, kui treeningutest on puudutud põhjuseta pikema-aegselt (v.a. pikemaajaline haigus või trauma, mis kestab 3 või enam nädalat). Kuumaksule võivad lisanduda muud kulud , mis on eelnevalt kokku lepitud lapsevanemaga (näiteks võistusvorm, transport, turniiride osavõtutasu).
1.6. Soovist klubist lahkuda teavitab noorsportlase lapsevanem kirjalikult või e-maili teel.

2. Treeningud ja võistlused

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-3 korda nädalas.
2.2. Treeninguid viivad läbi klubi treenerid, kes on läbinud EJL koolitusi.
2.3. Kõigil treeninggrupi lastel on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel.
2.4. Eesti meistrivõistlustel osalevatel mängijatel on kohustuslik omada tervisetõendit ning jalgpallurilitsentsi. Esmakordsel litsentsiavalduse täitmisel tuleb välja printida litsentsiavaldus ning tuua see täidetult treeneri kätte.

3. Sportlase kohustused

3.1. Sportlane kohustub aktiivselt osalema klubi treeningutes.
3.2. Sportlane kohustub õigeaegselt ilmuma treeningule või mängule ning korrektses varustuses.
3.3. Sportlane kohustub klubi esindades kasutama klubi ja sponsorite sümboolikat.
3.4. Sportlane kohustub suhtuma heaperemehelikult klubi varasse ja tema kasutuses olevatesse treeningvahenditesse, järgima sportlikku režiimi ja “ausa mängu” põhimõtteid.
3.5. Sportlasele kasutamiseks antud vara kuulub JK Kuusalu Kalev omandisse ja lahkumise korral kuulub tagastamisele.

4. Lapsevanema kohustused

4.1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.
4.2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest. Võistlustel enda lapse ja võistkonnakaaslaste ergutamine on lubatud.
4.3. Juhul kui sportlane ei saa mingil põhjusel treeningul või võistlusel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama.
4.4. Lapsevanem on kohustatud hüvitama materiaalse kahju, mille tema laps on tahtlikult tekitanud JK Kuusalu Kalevile või kolmandate isikute varale.
4.5. Lapsevanem peab pidevalt jälgima lapse tervislikku seisundit. Haiguse või ebatavalise väsimuse korral keelama lapsel treeningus osalemise, pöörduma arsti poole ja teavitama sellest treenerit.

5. JK Kuusalu Kalev õigused ja kohustused

5.1. Klubi on kohustatud looma häid treeningtingimusi.
5.2. Klubi on kohustatud kokkulepitud aegadel läbi viima treeninguid.
5.3 Klubi on kohustatud viivitamatult teavitama vanemaid treeningu või mängu edasilükkumisest.
5.4. Klubil on õigus kodukorra rikkuja treeninggrupist välja arvata.